Основні аспекти нових навчальних програм icon

Основні аспекти нових навчальних програм
Скачать 66.86 Kb.
НазваниеОсновні аспекти нових навчальних програм
Дата конвертации08.05.2013
Размер66.86 Kb.
ТипДокументы
1. /Середа В П.docОсновні аспекти нових навчальних програм

Основні аспекти нових навчальних програм

для учнів початкової школи


Середа Валентина Петрівна,

учитель початкових класів Злазненського НВК,

учитель-методист


Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, має на меті забезпечити подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток. Пріоритетними у початкових класах є виховні, загальнонавчальні та розвивальні функції.

Нова редакція Державного стандарту початкової загальної освіти і нові навчальні програми для 1—4-х класів націлюють навчальний процес на запровадження компетентістного підходу в навчанні молодших школярів.

Теоретичними засадами для розроблення цих нормативних документів стали наукові дослідження співробітників лабораторії початкової освіти Ін­ституту педагогіки НАПН України О.Савченко, Н. Бібік, Т. Байбари, М. Вашуленка, К. Пономарьової, О. Прищепи, В. Мартиненко, О.Вашуленко, О. Онопрієнко, Н. Листопад, Н. Коваль, І. Андрусенко.

Сутність компетентнісного підходу полягає у спрямуванні навчального процесу на формування в учнів ключових і предметних компетенцій.

Формування ключових компетенцій реалізується в освітніх галузях і навчальних предметах. При цьому кожний предмет забезпечує реалізацію тих складових змісту ключових компетенцій, для формування яких має необхідні умови.

Зважаючи на специфіку предмета «Українська мова», він здатний забезпечити формування і розвиток таких ключових компетенцій, як комунікативна, соціальна, загальнокультурна, вміння вчитися.

Для забезпечення набуття учнями комунікативної компетенції необхідно сформувати в них готовність до спілкування з іншими людьми. 3 огляду на це в процесі навчання української мови школярі повинні оволодіти різними видами мовленнєвої діяльності (аудіюванням, говорінням, читанням, письмом) і мовою як засобом спілкування. Реалізація комунікативної компетенції здійснюється через дві змістові лінії — мовленнєву й мовну.

Ключова соціальна компетенція передбачає здатність діяти в життєвих ситуаціях відповідно до соціальних норм і правил. Загальнокультурна компетенція стосується сфери розвитку культури особистості й охоплює культуру поведінки, моральні якості, а також обізнаність із культурною спадщиною українського народу, найважливішими досягненнями національної науки та культури, визначними подіями й постатями в історії України. Реалізацію цих компетенцій покликана забезпечити соціокультурна змістова лінія.

Ключова компетенція вміння вчитися проявляється у здатності учня організовувати й контролювати свою навчальну діяльність. Вона реалізується через діяльнісну змістову лінію.

У новій редакції Державного стандарту початкової загальної освіти і новій базовій навчальній програмі з української мови для 1—4-х класів визначено зміст кожної із зазначених ліній і державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

На основі зазначеного можна зробити висновок, що основні структурні компоненти нової редакції Дер­жавного стандарту початкової загальної освіти і базової навчальної програми з української мови залишилися такими ж, як і в попередніх відповідних нормативних документах. Однак є певні зміни, доповнення й уточ­нення. Саме на них варто зупинитися.

До змісту мовленнєвої лінії нової базової навчальної програми внесено такі зміни й доповнення:

 • Посилено увагу до уроків розвитку зв'язного мовлення, які рекомендується проводити один раз на два тижні: у 2—4-му класах це окремий урок (17 годин на рік), а в 1-му класі — фрагмент уроку тривалістю 15—20 хвилин. У пояснювальній записці визначено мету й основні завдання цих уроків у 1-му, 2-му, 3-му і 4-му класах.

До змісту мовної змістової лінії внесено такі зміни:

 • Зменшено кількість годин на вивчення мови в 2-му класі (119 год/рік).

 • Змінено порядок вивчення мовних розділів у 2-му класі (від часткового («Звуки і букви») до загального («Текст», «Мова і мовлення»)).

 • Правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и] перенесено з розділу «Звуки і букви» до розділу «Корінь слова. Спільнокореневі слова».

 • У 3-му класі введено поняття словосполучення (розділ «Речення») та ознайомлення з терміном «орфограма» (розділ «Будова слова»).

У новій навчальній програмі з української мови розроблено зміст соціокультурної лінії, яка передбачає:

 • формування в учнів уявлення про мову як форму прояву культури українського народу, як засіб створення творів мистецтва (художньої літератури);

 • розширення уявлень молодших школярів про свою державу — Україну, культуру українського на­роду, про її особливості в різних регіонах;

 • засвоєння малих українських фольклорних форм, національних формул мовленнєвого етикету, етикетних правил спілкування;

 • використання набутих знань і умінь під час виконання соціальних ролей, спілкування з представниками різних вікових груп і статусів, розв'язування навчальних і життєвих проблем.

Метою освітньої галузі «Математика» є формування предметної математичної й ключових компетентностей, необхідних для самореалізації учнів у світі, який швидко змінюється.

Зазначена мета реалізується шляхом розв'язання низки завдань, які полягають у формуванні в учнів:

 • цілісного сприйняття світу, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності; готовності до розпізнавання проблем, які розв'язуються із застосуванням математичних методів, здатності розв'язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, обґрунтовувати свої дії та виконувати дії за алгоритмом;

 • вміння користуватися математичною термінологією, знакового і графічною інформацією; орієнтуватися на площині та у просторі; застосовувати обчислювальні навички у практичних ситуаціях і розуміти сутність процесу вимірювання величин;

 • інтересу до вивчення математики, творчого підходу та емоційно-ціннісного ставлення до виконання математичних завдань; уміння вчитися.

Для укладачів програми з математики значний інтерес становили вимоги щодо результатів, визначених переліком показників логіко-математичного розвитку дітей.

Майбутній першокласник повинен:

 • вміти лічити в межах першого десятка різними способами (лічба кількісна, порядкова у прямому та зворотному напрямках, лічба від заданого числа);

 • знати цифри у межах 0—9, утворювати числа 2—10 з одиниць та з двох менших чисел; встановлювати числову рівність, нерівність; визначати відношення «на скільки більше?», «на скільки менше?», «порівну», «стільки ж»;

 • розв'язувати прості арифметичні та логічні задачі й приклади, виконувати дії додавання і віднімання, використовувати знаки «плюс» (+), «мінус» (—), «дорівнює» (=), вміти їх записувати;

 • користуватися початковими логічними прийомами, висловлюватись за допомогою зв'язок «і», «чи», «якщо, то», «ні»;

 • порівнювати предмети за висотою, вагою, ши­риною, довжиною, товщиною, загальною величиною, здійснювати класифікацію за цими ознаками;

 • володіти знаннями про основні одиниці вимірювання різних величин: довжини (см, м), маси (кг), об'єму (л); мати навички вимірювання за допо­могою умовної мірки;

 • розпізнавати геометричні фігури, знати їх назви, властивості (площинні: круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, багатокутник; об'ємні: куля, куб, циліндр, конус); знаходити подібні форми серед навколишніх предметів, малювати/складати предмети з різних геометричних фігур або визначати фігури у заданому малюнку, візерунку тощо;

• орієнтуватися у розташуванні предметів у просторі (вгорі, внизу, ліворуч, праворуч, попереду, позаду, посередині тощо), визначати відстань, використовуючи поняття: далеко - близько, поруч — далі; вміти визначати розташування предметів відносно себе і будь-якого предмета, розміщувати предмети на площині (на столі, в зошиті);

 • диференціювати та правильно вживати часові понят­тя: сьогодні, завтра, вчора, зараз, згодом, раніше, пізніше;

 • володіти знаннями про одиниці часу та їх складові: хвилину, годину, добу (частини доби — ранок, день, вечір, ніч), тиждень (назви днів тижня та їх послідовність), місяць (назви 12 місяців та їх послідовність), рік (пори року — весна, літо, осінь, зима);

 • орієнтуватися у часі за допомогою годинника (в межах півгодини за циферблатом) та календаря, вміти ними користуватися;

 • використовувати логіко-математичні вміння у повсякденному житті: вміти набрати номер телефону служб порятунку; користуватися пультом телевізора, аудіо-, відеотехніки; мати елементарні навички роботи з комп'ютером.

Природознавча компетентність учня початкових класів — де особистісне утворення, що характеризує здатність учня розв'язувати доступні соціально і особистісно значимі практичні та пізнавальні проблемні завдання, пов'язані з реальними об'єктами природи у сфері відносин «людина — природа», що реалізується через змістові лінії «Об'єкти природи», «Взаємозв'язки у природі», «Земля — планета Сонячної системи», «Україна на планеті Земля», «Рідний край», «Охорона і збереження природи», «Методи пізнання природи».

Головною метою «Природознавства» визначено фор­мування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, опанування способів навчально-пізнавальної й природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до приро­ди. Вона досягається шляхом постановки и реалізації освітніх, розвивальних і виховних цілей. Навчальна програма з природознавства реалізується як самостійна дисципліна. Загальний обсяг навчального часу в 1-му класі складає 68 годин на рік (по 2 год. на тиждень).

Нові програми для початкової школи покликані модернізувати методику викладання кожного предмета на засадах суб’єктивності навчання, сприяти створенню сучасного навчально-розвивального середовища, комфортного для дитини.

Добавить документ в свой блог или на сайт


Похожие:

Основні аспекти нових навчальних програм iconОсновні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Основні аспекти нових навчальних програм iconПерелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Основні аспекти нових навчальних програм iconПерелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Основні аспекти нових навчальних програм iconПерелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Основні аспекти нових навчальних програм iconДиректору школи Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 23. 08. 2012 р. №1/9-592 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах»
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства. Просимо перевірити використанння навчальних програм з української мови і літератури,...

Основні аспекти нових навчальних програм iconДокументы
1. /бАНК ДАННЫХ ПРОГРАМ ДЛЯ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ/Борискинская.doc
2. /бАНК...

Основні аспекти нових навчальних програм iconСофіївська вечірня школа
Компетентність можна трактувати як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню....

Основні аспекти нових навчальних програм iconВідділ освіти віньковецької райдержадміністарції «затверджую» Начальник О. Г. Рудницький Семінар-нарада керівників шкіл Проблема для розгляду
Про моніторинг діяльності методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах району: набутки, проблеми, перспективи. Основні...

Основні аспекти нових навчальних програм iconПоради батькам першокласників
Розуміти, що їхня бабуся –це чиясь мама: батька чи матері. Повинна знати пори року, їх послідовність й основні ознаки, назви місяців,...

Основні аспекти нових навчальних програм iconНаказ №7 Про затвердження Плану дій щодо підготовки учителів початкових класів до реалізації нового змісту початкової освіти
Монмс від 12. 09. 2011 №1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» та з метою якісного впровадження...

Основні аспекти нових навчальних програм iconУрок узагальнення з хімії "Початкові хімічні поняття" повторити основні початкові поняття; повторити основні початкові поняття; закріпити вміння складати хімічні формули

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©bibdocs.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы